මැමෝග්‍රැෆි යන්ත්‍ර

ආයතනය

මැමෝග්‍රැෆි යන්ත්‍ර

ඩිජිටල්

ඇනලොග්

1

ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල

2

0

2

අපේක්ශා රෝහල මහරගම

1

1

3

ජාතික රෝහල මහනුවර

1

0

4

ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර

1

0

5

ශික්ෂණ රෝහල මඩකලපුව

1

0

6

පළාත් මහ රෝහල කුරුණෑගල

1

1

7

ශික්ෂණ රෝහල පේරාදෙණිය

1

0

8

පළාත් මහ රෝහල බදුල්ල

1

0

9

ශික්ෂණ රෝහල රත්නපුර

1

0

10

පිළිකා කලින් හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය, නාරහෙන්පිට

0

1

11

දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල කළුබෝවිල

0

1

12

ශික්ෂණ රෝහල කරාපිටිය

1

1

13

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල පොලොන්නරුව

1

0

14

මූලික රෝහල කම්බුරුපිටිය

0

1

15

ශික්ෂණ රෝහල යාපනය

1

1

16

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කළුතර

1

0


පළාත අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මැමෝග්‍රැෆි මධ්‍යස්ථාන

බස්නාහිර පළාත

 • අපේක්ශා රෝහල මහරගම
 • ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල
 • පිළිකා මුල් හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය නාරහෙන්පිට
 • දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල කළුබොවිල
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කළුතර

දකුණු පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල කරාපිටිය
 • මූලික රෝහල කම්බුරුපිටිය

නැගෙනහිර පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල මඩකලපුව

උතුරු පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල යාපනය

උතුරු මැද පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල පොලොන්නරුව

වයඹ පළාත

 • පළාත් මහ රෝහල කුරුණෑගල

මධ්‍යම පළාත

 • ජාතික රෝහල මහනුවර
 • ශික්ෂණ රෝහල පේරාදෙණිය

සබරගමුව පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල රත්නපුර

ඌව පළාත

 • පළාත් මහ රෝහල බදුල්ල