மேமோகிராபி இயந்திரங்கள் கிடைக்கின்றன

நிறுவனம்

மேமோகிராபி இயந்திரங்கள் கிடைக்கின்றன

டிஜிட்டல்

அனலாக்

1

இலங்கையின் தேசிய மருத்துவமனை

2

0

2

அபேக்ஷா மருத்துவமனை மகாரகம

1

1

3

தேசிய மருத்துவமனை கண்டி

1

0

4

போதனா மருத்துவமனை அனுராதபுரம்

1

0

5

கற்பித்தல் மருத்துவமனை மட்டக்களப்பு

1

0

6

மாகாண பொது மருத்துவமனை குருநாகலா

1

1

7

போதனா மருத்துவமனை பெரடெனியா

1

0

8

மாகாண பொது மருத்துவமனை பதுல்லா

1

0

9

போதனா மருத்துவமனை ரத்னபுரா

1

0

10

புற்றுநோய் ஆரம்பகால கண்டறிதல் மையம், நரஹன்பிடா

0

1

11

கொழும்பு தெற்கு போதனா மருத்துவமனை கலுபோவில

0

1

12

கற்பித்தல் மருத்துவமனை கராபித்யா

1

1

13

மாவட்ட பொது மருத்துவமனை பொலன்னருவா

1

0

14

அடிப்படை மருத்துவமனை கம்புருபிட்டி

0

1

15

போதனா மருத்துவமனை யாழ்ப்பாணம்

1

1

16

மாவட்ட பொது மருத்துவமனை களுத்துறை

1

0


மாகாணத்தின் அடிப்படையில் இலங்கையில் மேமோகிராபி மையங்கள்

மேற்கு மாகாணம்

 • அபேக்ஷா மருத்துவமனை மகாரகம
 • இலங்கையின் தேசிய மருத்துவமனை
 • புற்றுநோய் ஆரம்பகால கண்டறிதல் மையம் நரஹன்பிடா
 • கொழும்பு தெற்கு போதனா மருத்துவமனை கலுபோவில
 • மாவட்ட பொது மருத்துவமனை களுத்துறை

தெற்கு மாகாணம்

 • கற்பித்தல் மருத்துவமனை கராபித்யா
 • அடிப்படை மருத்துவமனை கம்புருபிட்டி

கிழக்கு மாகாணம்

 • கற்பித்தல் மருத்துவமனை மட்டக்களப்பு

வடக்கு மாகாணம்

 • போதனா மருத்துவமனை யாழ்ப்பாணம்

வட மத்திய மாகாணம்

 • போதனா மருத்துவமனை அனுராதபுரம்
 • மாவட்ட பொது மருத்துவமனை பொலன்னருவா

வட மேற்கு மாகாணம்

 • மாகாண பொது மருத்துவமனை குருநாகலா

மத்திய மாகாணம்

 • தேசிய மருத்துவமனை கண்டி
 • போதனா மருத்துவமனை பெரடெனியா

சபராகமுவ மாகாணம்

 • போதனா மருத்துவமனை ரத்னபுரா

ஊவா மாகாணம்

 • மாகாண பொது மருத்துவமனை பதுல்லா