ශ්‍රී ලංකාවේ කොල්පොස්කොපි මධ්‍යස්ථාන

අනුක්‍රමික අංක:

පළාත

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන

1.

මධ්‍යම පළාත

ශික්ෂණ රෝහල පේරාදෙණිය

ජාතික රෝහල මහනුවර

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල නුවරඑළිය

 

ජාතික රෝහල මහනුවර

 

2.

නැගෙනහිර පළාත

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල අම්පාර

ශික්ෂණ රෝහල මඩකලපුව

මූලික රෝහල කල්මුණෙයි (අශ්‍රොෆ් අනුස්මරණ)

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල ත්‍රිකුණාමලය

 

3.

උතුරු පළාත

ශික්ෂණ රෝහල යාපනය

මූලික රෝහල තෙලිප්පායි

 

 

4.

උතුරු මැද පළාත

ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර

 

ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර

 

5.

වයඹ පළාත

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල හලාවත

 

පළාත් මහ රෝහල කුරුණෑගල

 

6.

සබරගමුව පළාත

ශික්ෂණ රෝහල රත්නපුර

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කෑගල්ල

 

 

7.

දකුණු පළාත

ශික්ෂණ රෝහල මහමෝදර

 

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල මාතර

 

8.

ඌව පළාත

පළාත් මහ රෝහල බදුල්ල

 

9.

බස්නාහිර පළාත

කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහල

ද සොයිසා කාන්තා රෝහල

පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය

අපේක්ශා රෝහල මහරගම

දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල කළුබෝවිල

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල

පිළිකා කලින් හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය, නාරහෙන්පිට

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල ගම්පහ

 

දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල කළුබෝවිල

උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල රාගම

ද සොයිසා කාන්තා රෝහල

ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල මීගමුව

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කළුතර