ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන වෙත සාදරයෙන් පිළිගමු

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිකා මර්දන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වන ජාතික ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධීකරණය කරන ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතනය වේ. ......


අපේ දැක්ම

අපේ මෙහෙවර“ආයු ප්ලස්” (Aayu plus) සමාජ ජාලා ලොවට හදුන්වා දීමේ වැඩසටහන

“ආයු ප්ලස්” (Aayu plus) සමාජ ජාලා ලොවට හදුන්වා දෙන අලුත්ම වැඩසටහනයි. Face book, WhatsApp, Instagram වැනි සමාජ ජාලා හරහා ජනතාව දැනුවත් කිරීම අරමුණු කරගත්, එය භාවිතා කරන ජනතාවට අලුත් අද්දැකීමක් ලබාදෙනු ඇත. “ආයු ප්ලස්” , පිළිකා වැළැක්වීම, කලින් හදුනා ගැනීම, ප්‍රතිකාර වලට යොමුවීම සහ සහන සත්කාර සේවාවන් ඔස්සේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙමගින් සිදුකරනු ඇත.“ආයු +” අනුව ජනතාවගේ ආයුකාලය වැඩිකිරීමට අමතරව ඔවුන්ගේ ගුණාත්මක ජීවිතයක් නගා සිටුවීම මෙහි ඉලක්කය වේ.