පෝස්ටර්

පුවක් පිළිකා ඇතිකරයි

sin

අහාර ආශ්‍රිත "පිළිකාකාරක"

ශ්‍රී ලංකාව තුල බහුලව ඇති ආහාර ආශ්‍රිත පිළිකාකාරක පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කිරීමට මෙම පෝස්ටරය නිර්මාණය කර ඇත.

sin

පරිසරයේදී අප නිරාවරණය වන "පිළිකාකාරක"

මෙම පෝස්ටරය නිර්මාණය කර ඇත්තේ මිනිසා පරිසරයේදී බහුලව නිරාවරණය වන පිළිකාකාර පිලිබඳ ඔබව දැනුවත් කිරීමටයි.

sin

රැකියා ස්ථානවලදී බහුලව නිරාවරණය වන "පිළිකාකාරක"

මෙම පෝස්ටරය මගින් රැකියා ස්ථානවලදී බහුලව නිරාවරණය වන පිළිකාකාරක සමහරක් ගැන ඔබව දැනුවත් කරයි.

sin

පියයුරු පිළිකා පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාසය 2023 - බැනරය

පියයුරු පිළිකා පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාසය 2023 - බැනරය 

News sin

පියයුරු පිළිකා පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාසය 2023 - බැනරය

පියයුරු පිළිකා පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාසය 2023 - බැනරය 

News sin