තාක්ෂණික ඒකක

පරිපාලනය
පිළිකා වැළැක්වීමේ හා කල් ඇතිව හඳුනා ගැනීමේ ඒකකය
පිළිකා රෝග විනිශ්චය, ප්‍රතිකාර හා පිළිකාවෙන් සුව වූවන් සඳහා සත්කාර ඒකකය
සහන සත්කාර ඒකකය

උපායමාර්ගික තොරතුරු හා කළමනාකරණ ඒකකය
පිළිකා සමීක්ෂණ ඒකකය
මුඛ පිළිකා වලක්වාගැනීමේ හා පාලනය කිරීමේ ඒකකය
සියලුම ඒකක සඳහා පොදු ක්‍රියාකාරකම්