புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் பிரிவு

புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் பிரிவு

பிரிவு தலைவர்- ஆலோசகர் சமூக மருத்துவர்

இந்த பிரிவு புற்றுநோய் தடுப்பு, இலங்கையில் தொடர்புடைய சேவைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் இலங்கையில் உள்ள அனைத்து வளர்ச்சி நடிகர்கள், கூட்டாளர்கள் மற்றும் இரு பக்கவாட்டு மற்றும் பல பக்கவாட்டு நன்கொடையாளர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருக்க வேண்டும்.

சப்-கூறுகள்

 • புற்றுநோய் தடுப்பு
 • புற்றுநோய் ஆரம்ப கண்டறிதல்
 • புற்றுநோய் ஆரம்பகால கண்டறிதல் மையத்தின் மேலாண்மை (சி.டி.சி)
 • பிற துறைகளுக்கு புற்றுநோய் தடுப்பு சேவைகளின் பிரதான நீரோட்டம்

குறிப்பு விதிமுறைகள்

 • இலங்கையில் தடுப்பு மற்றும் பார்லி கண்டறிதல் சேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான தேசிய கொள்கைகள், உத்திகள், வழிகாட்டுதல்கள், நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கும் தொடர்புடைய தேசிய குழுக்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணிக்குழுக்களுக்குள் பணியாற்றுவதற்கும் ஆதரவளிப்பதற்கும்.
 • செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்கும், பொருத்தமான நீட்டிப்பு மற்றும் தடுப்புக்கு பொறுப்புக்கூறல், மற்றும் தேசிய அளவிலான நெறிமுறைகளின்படி முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதல்.
 • ஒவ்வொரு பிரிவின் மூத்த நிர்வாகக் குழுவுடன் ஒத்துழைக்க, தொற்றுநோயற்ற நோய் பிரிவு, குடும்ப சுகாதார பணியகம், சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகம் மற்றும் புற்றுநோய் பராமரிப்பு மருத்துவமனைகள் மற்றும் தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் சேவைகளை முடிவெடுப்பதில் மற்றும் செயல்படுத்துவதில் தொடர்புடைய பிற அதிகாரிகள்.
 • தேசிய மூலோபாயத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த திட்டங்களை உருவாக்க பிற என்.சி.சி.பி அலகுகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது.
 • தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்காக உள்ளூர், தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்தில் பொது, தனியார், சிவில் சமூக நிறுவனங்கள் மற்றும் மேம்பாட்டு கூட்டாளர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவது.
 • என்.சி.சி.பி-யில் தொடர்புடைய திட்டப் பகுதிகளுடன் கூட்டாக, தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் சேவைகள் குறித்த பொது, தனியார் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளில் தனிநபர்கள் / நிறுவனங்களின் பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாடு.
 • திட்டத்தில் தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதலின் தரத்தை மேற்பார்வையிடவும் கண்காணிக்கவும்.
 • தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் தொழில்நுட்பக் குழுவின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் இலங்கையில் புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டுக்கான தேசிய ஆலோசனைக் குழுவுக்கு தேவையான பரிந்துரைகளை வழங்குதல்
 • தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் சேவைகளுக்கான தரம், வழங்கல் மற்றும் அணுகலை மேம்படுத்துவதில் மாகாணங்கள், மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் மற்றும் முகவர் நிறுவனங்களுக்கு தொழில்நுட்ப ஆதரவு, உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதல்.
 • சரியான நேரத்தில் அறிக்கைகளை வழங்குதல்: தடுப்பு, முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் கண்டறியும் சேவைகள்.
 • தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் சேவைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்குவதற்கும் கொள்முதல் செய்வதற்கும் தொழில்நுட்ப உதவி மதிப்பீடு மற்றும் வழங்கல் தேவை.
 • நாரஹன்பிடாவில் உள்ள புற்றுநோய் ஆரம்பகால கண்டறிதல் மையத்தை தேசிய சிறப்பான மையமாக மேம்படுத்தவும் நிர்வகிக்கவும் மற்றும் எதிர்காலத்தில் தொடங்கப்பட்டால் பிராந்திய புற்றுநோய் ஆரம்பகால கண்டறிதல் மையங்களை வழிகாட்டுதல், ஆதரவு மற்றும் கண்காணித்தல்.